HebrewPublishing.com in English   HebrewPublishing.com in Hebrew   HebrewPublishing.com in Spanish 
book storeportfolioevents printingpublish

ותן בליבנו

דרך הלימוד

 הספר הוא הדרכה למען דעת הדרך הלימוד על פי חז"ל וגדולי הדורות, הספר מיוחד לצעירי צאן להשריש בהם חשק לימוד וחזרת הלימוד.

הספר נכתב באופן צח וקל למען ירוץ הוקרא בהם, הספר מעוטר בסיפורי מעשיות מצדיקים וגדולי ישראל במשך כל הדורות.

כולל בזה גם קינטרס הזכרון עם סגילות לזכרון מלוקט מדברי חז"ל ופוסקים מפי ספרים וסופרים ליקוטי בתר ליקוטי לצרף כולם בפונדק אחד להקל על המעין.

 
Bookmark and Share

Customer Reviews

There are currently no reviews of this product.

ותן בליבנו
additional images
Bookmark and Share
עסקת חבילה
הוצאה לאור
הקלדה תרגום הגהה עריכה עימוד תוכן עניינים עיצוב גרפיקה לספרים כריכה הדפסה ספרים וחוברות צבעוני
עיצוב והדפסת צבעוני
דינרים ואירועים בלאנקים לוגו הכנסת ספר תורה הזמנות מודעות רול-אפ כרטיסי הגרלה כרטיסי גירוד חוברות כרטיסי ברכה דגלים שלטי ענק מזכרות ספרים וחוברות
Resources
בלוג

.